Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 700

 

FL2-Chen Yunjun

HOÀNG HẠC LÂU VĂN ĐỊCH

Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa
Tây vọng Tràng An bất kiến gia
Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch
Giang thành ngũ nguyệt Lạc mai hoa

Lý Bạch

hoa-mai-383221


NGHE TIẾNG SÁO Ở LẦU HẠC VÀNG

Làm thân ly khách tận Trường Sa
Nhìn lại Tràng An chẳng thấy nhà
Hoàng Hạc lầu thơ vi vút sáo
Giang Thành vọng khúc Lạc mai hoa

Hải Đà

(Lạc mai hoa = tên một điệu nhạc sáo thổi)