Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 427

 

FL2-Chen Yunjun

TỪ CHÂU ĐẠO TRUNG

Tang Kiền nam hạ bạch vân đa
Thủy viễn sơn trường miết nhãn qua
Vạn lý lợi danh khu bạch phát
Nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Hà
Mỗi liên cố thái duy cuồng tại
Dục mịch tân hoan nãi lão hà ?
Nhương tận khổ hàn tam duyệt nguyệt,
Lĩnh đầu lạc đắc khán mai hoa

Nguyễn Du
(Bắc Hành Tạp Lục)

hoa-mai-383221 


Dịch nghĩa:

Trên đường Từ Châu

Sông Tang Kiền phía nam nhiều mây trắng
Sông rộng núi dài khi liếc mắt nhìn qua
Vạn dặm rong ruổi vì danh lợi, đầu đã bạc
Một ngày trời gió tuyết phải vượt sông Hoàng Hà
Nghĩ thương cho mình vẫn thói cuồng ngông cũ
Muốn tìm nguồn vui mới nhưng nay đã già rồi
Phải chịu đựng với cái rét buốt ba tháng nữa
Rồi cũng sẽ trông thấy hoa mai trên đầu núiTRÊN ĐƯỜNG TỪ CHÂU

Phía nam mây trắng phủ sông Tang
Sông rộng núi dài mắt ngó sang
Vạn dặm cầu danh đầu bạc trắng
Một ngày gió tuyết bến sông Hoàng
Ngông cuồng thói cũ thương thầm tiếc
Già cả vui thời bỏ cuộc ngang
Ba tháng cam đành cơn giá buốt
Đầu non rồi sẽ thấy mai vàng

Hải Đà phỏng dịch