Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 497

 

Xuân Nhật Ức Lý Bạch

Đỗ Phủ
XUÂN NHẬT ỨC LÝ BẠCH

Bạch dã thi vô địch
Phiêu nhiên tứ bất quần
Thanh tân Dữu khai phủ
Tuấn dật Bão tham quân
Vị Bắc xuân thiên thụ
Giang Đông nhật mộ vân
Hà thì nhất tôn tửu
Trùng dữ tế luân văn

Đỗ Phủ


leaf11

NGÀY XUÂN NHỚ LÝ BẠCH

Thơ ai hơn Lý Bạch
Ý tứ hay xuất thần
Mát tươi như khai phủ
Tài cao tựa tham quân
Vị Bắc cây xuân ngát
Giang Đông mây chiều gần
Bao giờ chia chung rượu
Nâng chén luận thi văn

Hải Đà phỏng dịch