Print
Category: Chương 1 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 1829

 

Xuân Tự Khai

2005-1-15-flower-plum-sm


Bạn hỏi rằng ta mấy tuổi đầu
Khai sinh quê quán tận nơi đâu
Hải Châu làng cũ quê trào lệ
Đà Nẵng thành xưa phố ngập sầu
Di tản hai lần tâm bất cố *
Dọn nhà trăm bận dạ tơ nhàu
Năm ba... há dễ tri thiên mệnh ?
Cái tuổi ta còn... mãi kéo trâu !


Vương Ngọc Long(1-2000)


(*Cha mẹ di cư từ Bắc vào Quảng Nam ĐN lập nghiệp, và thêm một lần bỏ xứ vượt biên)