Print
Category: Thơ
Hits: 1085

 Thơ Quỳnh của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương

 
(Thơ Quỳnh của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương là cảm đề họa phẩm "Hoa Quỳnh" của họa sĩ Vũ Hối.
Vuonghaida.net đã liên lạc với Danh Họa Vũ Hối để xin đăng ảnh
họa phẩm Hoa Quỳnh nhưng tác giả đã đau đớn cho biết rằng họa phẩm Hoa Quỳnh
của tác giả đã bị thiêu hủy sau ngày 30/4/1975 )

 vuhoi1166a

 Danh Họa Vũ Hối

Lá xanh nụ đỏ hoa bừng trắng
Ôi một guồng tơ nở trước thềm
Guồng chẳng quay mà trong khoảng vắng
Tơ trời hoa rút hết vào tim

quynh  

Vũ Hoàng Chương
18-11-1974