Print
Category: Mai Hoa
Hits: 869

 

FL2-Chen Yunjun

U CHÂU TÂN TUẾ

Khứ tuế Kinh Nam mai tự tuyết
Kim niên Kế Bắc tuyết như mai
Cộng ta nhân sự vô thường định
Thả hỷ niên hoa khứ phục lai
Biên trấn thú ca liên dạ động
Triều đình liệu hỏa triệt minh khai
Dao dao tây hướng Trường An nhật
Nguyện thướng Nam sơn thọ nhất bôi

Trương Thuyết

hoa-mai-383221

NĂM MỚI TẠI U CHÂU

Kinh Nam năm ngoái mai như tuyết
Kế Bắc năm nay tuyết tựa mai
Ngán ngẫm đời sao luôn hoán đổi
Hân hoan hoa lại nở đâu đây
Biên thùy lính hát đêm vui nhộn
Triều miếu lửa vờn tận sáng mai
Vọng hướng Trường An thăm thẳm đó
Nam Sơn chúc thọ chén dâng đầy

Hải Đà