Print
Category: Đường Thi Tuyển Dịch
Hits: 1364

Cảnh Vi
 

hoacuc 

THU NHẬT

Bạn chiếu nhập lữ hạng
Do lai thùy cộng ngữ
Cổ đạo thiếu nhân hành
Thu phong động hòa thử
Cảnh Vi 

   LEAF11  

NGÀY THU 

Lối mòn phủ ánh hoàng hôn
Ai cùng ai thấu nỗi buồn của nhau?
Đường xưa khuất bóng, lòng đau
Gió thu xao động nhánh sầu lúa non

Hải Đà