Print
Category: Nguyên Tác Pháp Ngữ
Hits: 1455

Rondel de L’Adieu

Partir, c’est mourir un peu,
C’est mourir à ce qu‘on aime;
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu,

C’est toujours le deuil d’un voeu,
Le dernier vers d’un poème;
Partir, c’est mourir un peu.

Et l’on part, et c’est un jeu,
Et jusqu‘à l’adieu suprême
C’est son âme que l’on sème,
Que I‘on sème à chaque adieu;
Partir, c’est mourir un peu.

Edmond Haraucourt (1858-1942)Khúc Biệt Ly

Biệt ly là chết trong lòng một ít
Cái ta yêu chắc đã chết đi rồi
Không ít nhiều ta bỏ phí hoang đời
Đến và đi thời gian nào kể hết

Như thế mãi tang thương lời ly biệt
Câu cuối cùng kết thúc một trường thi
Chết trong lòng một ít kẻ ra đi

Ta cứ đi và trò đời tiếp diễn
Đến vô cùng chia ly tình vĩnh viễn
Chính hồn ta vung vãi những hạt mầm
Lời từ ly ta gieo rắc âm thầm
Ra đi là chết trong lòng một ít …

Vương ngọc Long chuyển ngữ